Hur man kan beräkna Diskontering i en ACCESS-fråga

Nivå: Avancerat

De flesta av oss har väl i något sammanhang kommit i kontakt med begreppet Diskontering. I korthet betyder diskontering att man beräknar en nuvärdeskostnad av en kostnad som kommer att inträffa om t.ex fem år. Principen för hur man kan beräkna framgår av denna post.

Konstruera en formel för beräkning av diskontering.

För att kunna beräkna en nuvärdeskostnad, måste man veta följande:

  • c = framtidskostnad
  • x = nuvärdeskostnad (den vet vi inte, utan det är den vi ska räkna fram!)
  • r = diskonteringsräntan, i Sverige brukar praxis vara att man använder 3 %
  • n = antalet år i framtiden som kostnadshändelsen inträffar

Vi ska inte fördjupa oss i de ekonomiska omständigheterna kring diskontering, men det kan noteras att de inte har något med inflationen att göra, utan man tar bara hänsyn till tidsaspekten. Nuvärdet som beräknas är i dagens penningvärde.

Utifrån denna information kan formeln skrivas:

c=x/(1+r)

Ett exempel: en kostnad på 20 000 kr inträffar om 10 år och nuvärdesberäknas med en diskonteringsränta på 3 procent enligt följande:

20000/(1+0,03)10=14882 kr.

Konstruera SQL-frågan i ACCESS

Vi har en tabell i ACCESS, som heter Kostnader. Den ser ut enligt följande:

Exempel på Access-tabell

Klicka för större bild! Exempel på en Access-tabell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att öka på svårighetsgraden i exemplet skall vi beräkna en diskonteringskostnad för varje datum i tabellen. Som framgår av bilden har varje enhetskostnad två decimaler. I vår beräkning vill vi ha två decimaler och vi ska använda den inbyggda funktionen Format i Access för detta.

Lösningen: Med hjälp av Uttrycksverktyget i Access ska vi nu skapa variabeln Diskontering.  Vi ställer oss på en tom kolumn i designläge i Access och skriver in följande uttryck i uttrycksverktyget (se skärmdumpen nedan):

DiskonteringSQLUttrycksverktyg

 

 

 

Diskontering: Format([ENHETSKOSTNAD]/(1+0,03)^5;”0.00″)

Några kommentarer till koden: Först talar vi om att vi skapar ett nytt fält i Access, Diskontering. Med funktionen Format anger vi att vi vill ha två decimaler i våra beräkningar (se uttrycket i slutet av satsen, där vi anger  ”0.00”, som talar om detta). Enhetskostnad innebär att vi skall beräkna varje enskilt värde i fältet Enhetskostnad i Access-tabellen. 0.03 anger diskonteringsräntan på 3% och tidshorisonten är här satt till 5 år.

Färdiga resultatet

Det färdiga resultatet av beräkningen visas av nedanstående skärmbild(klicka för större bild!):

DiskonteringSQLUttrycksverktyg2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har nu genomfört en beräkning för varje enskild post i tabellen. Beräkningen framgår av fältet Diskontering 

Share